Gratis levering op het Franse vasteland (uitgezonderd accessoires)!
Gratis levering op het Franse vasteland (uitgezonderd accessoires)!

KARIOSKA

Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule 

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die op de website https://karioska.fr worden gesloten.

De website www.karioska.fr is een dienst van : 

 • De eenmanszaak Kajine
 • gevestigd 166 Rue du Ménil 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk
 • URL van de site : https://www.karioska.fr
 • e-mail: contact@karioska.fr
 • telefoonnummer: 0765841773

De website karioska verkoopt de volgende nieuwe producten: decoratie-accessoires.

De klant verklaart dat hij de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard heeft alvorens de bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 1 - Beginselen

De onderhavige algemene voorwaarden geven het geheel van de verplichtingen van de partijen weer. In die zin wordt de koper geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Zij zijn toegankelijk op de website van karioska en zullen, indien nodig, voorrang hebben op elke andere versie of op elk ander document dat daarmee in tegenspraak is.

De verkoper en de koper komen overeen dat uitsluitend deze algemene voorwaarden hun relatie regelen. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zij zijn van toepassing zodra zij online zijn gepubliceerd.

Indien een verkoopvoorwaarde zou ontbreken, zou men ervan uitgaan dat deze wordt beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen hun zetel in Frankrijk hebben.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig tot 31 december 2022.

Artikel 2 - Inhoud

Het doel van deze algemene voorwaarden is de rechten en plichten van de partijen vast te stellen in het kader van de online verkoop van goederen die door de verkoper aan de koper worden aangeboden, vanaf de website karioska.

De huidige voorwaarden hebben alleen betrekking op aankopen die gedaan zijn op de website van karioska en die uitsluitend geleverd worden op het Franse vasteland of op Corsica. Voor elke levering in de DOM-TOM of in het buitenland, gelieve een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@karioska.fr.

Deze aankopen betreffen de volgende producten: mode-accessoires.

Artikel 3 - Precontractuele informatie

De koper erkent vóór het plaatsen van de bestelling en het sluiten van het contract op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van deze algemene verkoopvoorwaarden en van alle in artikel L. 221-5 van de Franse consumentenwet opgesomde informatie.

De koper moet op een duidelijke en begrijpelijke manier de volgende informatie krijgen:

- de wezenlijke kenmerken van het eigendom ;

- de prijs van het goed en/of de manier waarop de prijs wordt berekend;

- indien van toepassing, alle extra vervoers-, leverings- of portokosten en alle andere kosten die eventueel verschuldigd zijn;

- bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of de termijn waarbinnen de verkoper zich verbindt de goederen te leveren, ongeacht de prijs;

- informatie betreffende de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en zijn activiteiten, informatie betreffende wettelijke garanties, de functionaliteiten van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan en de uitvoering van garanties en andere contractuele voorwaarden.

Artikel 4 - De beschikking

De koper kan online, vanuit de online catalogus en met behulp van het daarin opgenomen formulier, een bestelling plaatsen voor om het even welk product, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De koper zal op de hoogte worden gebracht van elke onbeschikbaarheid van het bestelde product of goed.

Om de bestelling geldig te maken, moet de koper, door op de aangegeven plaats te klikken, de huidige algemene voorwaarden aanvaarden. Hij moet ook het adres en de leveringswijze kiezen, en tenslotte de betalingswijze valideren.

De verkoop zal als definitief worden beschouwd:

- nadat de verkoper de koper per e-mail de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd;

- en na ontvangst van de volledige prijs door de verkoper.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. Elke betwisting op dit punt zal behandeld worden in het kader van een eventuele ruil en de hieronder vermelde garanties.

In bepaalde gevallen, zoals niet-betaling, onjuist adres of andere problemen met de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem opgelost is.

Voor elke vraag in verband met de opvolging van een bestelling kan de koper het volgende telefoonnummer bellen: +33 7 65 84 17 73, tijdens de volgende dagen en uren: van maandag tot zaterdag, van 9 tot 19 uur, of een e-mail sturen naar de verkoper op het volgende adres: contact@karioska.fr.

Artikel 5 - Elektronische handtekening

De online verstrekking van het kredietkaartnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling gelden als bewijs van de instemming van de koper:

- verschuldigd en betaalbaar krachtens de inkooporder ;

- handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde verrichtingen.

In geval van frauduleus gebruik van de bankkaart wordt de koper verzocht om, zodra dit gebruik wordt opgemerkt, contact op te nemen met de verkoper op het volgende telefoonnummer: +33 7 65 84 17 73. 

Artikel 6 - Bevestiging van de bestelling

De verkoper verstrekt de koper een orderbevestiging per e-mail.

Artikel 7 - Bewijs van de verrichting

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen de partijen zijn gedaan. De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

Artikel 8 - Productinformatie

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van de verkoper staan en waarvan de verkoper aangeeft dat ze door hem verkocht worden. Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkochte producten zijn handgemaakt, elk stuk is uniek. Zij worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en voorgesteld. Als er echter fouten of weglatingen in deze presentatie zijn geslopen, kan de verkoper daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

De foto's van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 9 - Prijzen

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd en vóór de validering van de bestelling worden aangegeven. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden doorberekend in de prijs van de producten in de onlineshop. 

Indien een of meer belastingen of bijdragen, met name milieubelastingen, in het leven worden geroepen of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging in de verkoopprijs van de produkten tot uiting komen.

Artikel 10 - Wijze van betaling

Dit is een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de koper impliceert.

Om zijn bestelling te betalen, heeft de koper, naar zijn keuze, alle betaalwijzen die door de verkoper ter beschikking zijn gesteld en die op de website van de verkoper vermeld staan. De koper garandeert de verkoper dat hij beschikt over de nodige machtigingen om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij de validatie van de bestelbon. De verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van elke bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per bankkaart door de officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een koper die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet betaald heeft of met wie een betalingsgeschil in behandeling is. 

De betaling van de prijs geschiedt in zijn geheel op de dag van de bestelling of in termijnen, als volgt:

- bankkaart 

- paypal 

- klarna

Artikel 11 - Beschikbaarheid van producten - Restituties - Resolutie

Behalve in geval van overmacht of tijdens periodes waarin de online winkel gesloten is, wat duidelijk op de homepage van de site zal worden aangekondigd, zijn de leveringstermijnen, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, de hieronder aangegeven termijnen. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling, zoals aangegeven in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Voor leveringen in Europees Frankrijk en Corsica is de termijn 3 tot 7 dagen vanaf de dag nadat de koper zijn bestelling geplaatst heeft, volgens de volgende methoden: per Colissimo. De termijn bedraagt uiterlijk 30 werkdagen na de sluiting van het contract.

Voor leveringen in Franse overzeese departementen en gebiedsdelen of in een ander land zullen de leveringsvoorwaarden geval per geval aan de koper worden gespecificeerd.

Indien de overeengekomen leveringsdatum of leveringsperiode niet wordt gehaald, moet de koper, alvorens zich uit het contract terug te trekken, van de verkoper eisen dat hij binnen een redelijke extra termijn alsnog presteert.

Indien de koper niet binnen deze nieuwe termijn presteert, kan hij zich vrij uit het contract terugtrekken.

De koper vervult deze opeenvolgende formaliteiten per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager.

De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zodra de verkoper de brief of het geschrift ontvangt waarin hem van deze ontbinding in kennis wordt gesteld, tenzij de handelaar intussen heeft gepresteerd.

De koper kan zich echter onmiddellijk uit het contract terugtrekken, indien de bovengenoemde data of termijnen voor hem een essentiële voorwaarde van het contract zijn.

In dit geval is de verkoper verplicht, wanneer het contract wordt opgezegd, de koper alle betaalde bedragen terug te betalen, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het contract werd opgezegd.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te annuleren. De koper zal dan de keuze hebben om ofwel terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen uiterlijk 14 dagen na zijn betaling, ofwel om het product om te ruilen.

Artikel 12 - Leveringsvoorwaarden

Levering betekent de overdracht aan de consument van het fysieke bezit van of de controle over de goederen. De bestelde producten worden door de leverancier van de verkoper aan de koper geleverd op de wijze en binnen de termijn die hierboven zijn aangegeven.

De producten worden geleverd op het adres dat de koper op het bestelformulier heeft aangegeven, de koper moet zich er dus van vergewissen dat dit adres juist is. Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de koper opnieuw worden verzonden. De koper kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het factuuradres en niet naar het leveringsadres verkrijgen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

Als de koper op de dag van de levering afwezig is, zal de bezorger een bericht van doorgang in de brievenbus achterlaten, waarmee de koper het pakket op de aangegeven plaats en tijd kan afhalen.

Als op het moment van de levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of open is, moet de koper de staat van de artikelen controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakje weigeren en op de leveringsbon een voorbehoud maken (pakje geweigerd omdat het geopend of beschadigd is).

De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van zijn handtekening, elke onregelmatigheid betreffende de levering aangeven (beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde pakketten, gebroken producten, enz.)

Deze verificatie wordt geacht te zijn geschied wanneer de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de afleveringsbon heeft ondertekend.

De koper moet dan uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het (de) artikel(en) dit voorbehoud per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen en een kopie van dit schrijven per fax of per gewone post aan de verkoper zenden op het adres dat in de wettelijke mededelingen van de site staat.

Als producten aan de verkoper moeten worden teruggezonden, moet dat binnen 14 dagen na levering bij de verkoper worden aangevraagd. Vorderingen die buiten deze periode worden ingediend, worden niet aanvaard. De terugzending van het product kan alleen aanvaard worden voor producten in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.).

Artikel 13 - Leveringsfouten

De koper moet de verkoper op de dag van de levering of uiterlijk op de eerste werkdag na de levering elke klacht voorleggen in verband met een leveringsfout en/of een niet-overeenstemming van de producten in natura of in kwaliteit ten opzichte van de gegevens op de bestelbon. Elke vordering die na deze termijn wordt ingediend, zal worden afgewezen.

De vordering kan worden ingesteld, naar keuze van de koper:

- per telefoon op het volgende nummer: ;

- per e-mail naar het volgende adres: contact@karioska.fr.

Elke klacht die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer voor het (de) betrokken product(en) toekennen en dit nummer per e-mail aan de koper meedelen. Het ruilen van een product kan pas gebeuren nadat het ruilnummer is toegekend.

In geval van een leveringsfout of omruiling moet elk te ruilen of terug te betalen product in zijn geheel en in zijn originele verpakking per aangetekende Colissimo aan de verkoper teruggestuurd worden, naar het volgende adres: 166 Rue du Ménil, 92600 Asnières-sur-Seine.

Les frais de retour sont à la charge du vendeur (excepté dans le cadre de l’offre promotionnelle « Essayez, Retournez Ou Échangez Gratuitement » en 15-1).

Artikel 14 - Productgarantie

14-1 Wettelijke garantie van overeenstemming

De verkoper staat garant voor de conformiteit van de verkochte goederen met het contract, zodat de koper aanspraak kan maken op de wettelijke conformiteitsgarantie van de artikelen L. 217-4 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht.

In geval van tenuitvoerlegging van de wettelijke garantie van conformiteit, wordt eraan herinnerd dat :

- de koper heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;

- kan de koper kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-17 van het Wetboek van Consumptie;

- de koper hoeft de non-conformiteit van de goederen niet te bewijzen gedurende de 24 maanden in geval van nieuwe goederen (6 maanden in geval van tweedehands goederen), volgend op de levering van de goederen.

14-2 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Overeenkomstig de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper aansprakelijk voor alle verborgen gebreken die het verkochte goed kunnen aantasten. Het is aan de koper om te bewijzen dat de gebreken bestonden op het ogenblik van de verkoop van de goederen en van dien aard zijn dat zij de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn. Deze garantie moet binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek ten uitvoer worden gelegd. 

De koper kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de prijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 - Herroepingsrecht 

Toepassing van het herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt de koper over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering van zijn bestelling, om elk artikel dat hem niet bevalt terug te zenden en zonder boete omruiling of terugbetaling te vragen, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de koper blijven.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) gebeuren, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten kunnen niet worden teruggenomen.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend, met behulp van het herroepingsformulier dat op deze website beschikbaar is. In dat geval krijgt de koper onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager. Elke andere methode van verklaring van terugtrekking wordt aanvaard. Zij moet ondubbelzinnig zijn en de wil tot terugtrekking tot uitdrukking brengen.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn wordt uitgeoefend, worden de prijs van het (de) gekochte product(en) en de leveringskosten terugbetaald.

De koper is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

De omwisseling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal geschieden binnen 72 uur, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de door de koper teruggezonden producten onder de hierboven bepaalde voorwaarden.

15-1 Aanvulling op de "Probeer, retourneer of ruil gratis" promotieaanbieding

Dans le cadre de l’offre promotionnelle « Essayez, retournez ou échanger gratuitement votre commande, valable du 01/07/2022 au 31/12/2022, les conditions sont les suivantes:

- Verzoeken om terugzending/omruiling moeten binnen 20 dagen na ontvangst van de bestelling gedaan worden.
- De artikelen moeten in hun oorspronkelijke en volledige staat worden teruggezonden, zodat zij in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht. 
- De aanbieding is geldig voor producten uit de categorieën Juju Hat en Tête Perlée,
- De aanbieding is geldig in Europees Frankrijk voor maximaal drie artikelen per huishouden.
- Terugbetaling/omruiltermijn van 14 werkdagen.
- De kosten van de terugzending zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper zal de koper een retourbon voor pakketpost sturen.

15-2 Uitzonderingen 

Volgens artikel L221-28 van het Wetboek van Consumptie kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor contracten:
- de levering van goederen waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;

- de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

- levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
- levering van goederen die na levering door de consument niet verzegeld zijn en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet teruggezonden kunnen worden;
- de levering van goederen die, na levering en door hun aard, onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;
- de levering van alcoholische dranken wanneer de levering meer dan dertig dagen vertraging oploopt en de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed bij de consument thuis en op uitdrukkelijk verzoek van de consument moeten worden uitgevoerd, binnen de grenzen van de reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om aan het noodgeval het hoofd te bieden;
- de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur wanneer deze na de levering door de consument zijn ontzegeld;
- de levering van een dagblad, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;
- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument vooraf uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk van zijn herroepingsrecht heeft afgezien.

Artikel 16 - Overmacht

Elke omstandigheid buiten de wil van de partijen die de uitvoering van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhindert, wordt beschouwd als een reden om de partijen van hun verplichtingen te ontheffen en heeft de opschorting ervan tot gevolg.

De partij die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van het ontstaan en de verdwijning ervan.

Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, buiten de partijen om, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die door deze laatsten, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, niet kunnen worden verhinderd. Uitdrukkelijk worden als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden aangehouden: blokkering van transportmiddelen of bevoorradingen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden eigen aan telecommunicatienetwerken buiten de klanten om.

De partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en overeen te komen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website blijft het eigendom van de verkoper, die de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

De koper verbindt zich ertoe geen enkel gebruik van deze inhoud te maken; elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Artikel 18 - Gegevensbescherming

De door de koper verstrekte nominatieve gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling en de opstelling van de facturen.

Zij kunnen worden meegedeeld aan de partners van de verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De verwerking van de via de karioska-website meegedeelde informatie is aangegeven bij de CNIL.

De koper heeft een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de hem betreffende informatie. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de methoden die op de karioska-site zijn vastgesteld.

Artikel 19 - Gedeeltelijke niet-validering

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

Artikel 20 - Niet-ontheffing

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de betreffende verplichting.

Artikel 21 - Titel

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de opschriften in de clausules en een van de clausules, worden de opschriften onbestaande verklaard.

Artikel 22 - Taal van het contract

De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn in het Frans opgesteld. Indien zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

Artikel 23 - Bemiddeling en geschillenbeslechting

De koper kan in geval van een geschil een beroep doen op conventionele bemiddeling, met name bij de Commissie voor consumentenbemiddeling of bij bestaande sectoriële bemiddelingsorganen, of op een alternatieve methode van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening). De naam, de contactgegevens en het e-mailadres van de bemiddelaar zijn beschikbaar op onze website.

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie vergemakkelijkt. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De bevoegde rechter is de rechtbank.

Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor formele regels. In geval van een geschil of een vordering zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te verkrijgen.

Artikel 25 - Bescherming van persoonsgegevens

Verzamelde gegevens 

De persoonsgegevens die op deze site verzameld worden zijn de volgende:

- een rekening openen : wanneer de rekening van de gebruiker wordt aangemaakt, zijn achternaam; voornaam; e-mailadres; telefoonnummer; postadres; 

- verbinding : wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, registreert deze laatste met name zijn naam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en betalingsgegevens;

- profiel : het gebruik van de op de website aangeboden diensten stelt de gebruiker in staat een profiel in te vullen, dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten;

- betaling : In het kader van de betaling van producten en diensten die op de website worden aangeboden, registreert de website financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of de creditcard van de gebruiker;

- communicatie : wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, worden gegevens over de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen;

- cookies : Cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de cookies te deactiveren via de instellingen van zijn browser.

Gebruik van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die van de gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om de diensten van de website te verlenen en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende toepassingen:

- toegang en gebruik van de website door de gebruiker ;

- het beheer van de werking en de optimalisering van de website;

- organisatie van de voorwaarden voor het gebruik van de Betalingsdiensten ;

- verificatie, identificatie en authentificatie van de door de gebruiker doorgegeven gegevens ;

- de gebruiker de mogelijkheid te bieden met andere gebruikers van de website te communiceren;

- implementatie van gebruikersondersteuning ;

- het personaliseren van diensten door het tonen van advertenties op basis van de surfgeschiedenis van de gebruiker, volgens zijn voorkeuren;

- preventie en opsporing van fraude, kwaadaardige software en beheer van veiligheidsincidenten;

- beheer van eventuele geschillen met gebruikers;

- het verzenden van commerciële en reclame-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker.

Persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden doorgegeven aan derde bedrijven:

- wanneer de gebruiker de betalingsdiensten gebruikt, staat de website, voor de uitvoering van deze diensten, in relatie met derde bank- en financiële bedrijven waarmee hij contracten heeft;

- wanneer de gebruiker openbaar beschikbare informatie publiceert in de vrije commentaarzones van de website;

- wanneer de gebruiker een website van een derde toegang geeft tot zijn/haar gegevens;

- wanneer de website gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te verlenen. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker met het oog op het verlenen van deze diensten en zijn contractueel verplicht ze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

- indien de wet het vereist, kan de website gegevens doorgeven om vorderingen tegen de website in te stellen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;

- indien de website betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of curatele, kan zij verplicht zijn al haar activa of een deel ervan, met inbegrip van persoonsgegevens, te verkopen of te delen. In dat geval zullen de gebruikers op de hoogte worden gebracht voordat de persoonsgegevens aan een derde worden doorgegeven.

Veiligheid en privacy

De website past organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er zij echter op gewezen dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie via het internet niet kan garanderen.

Invoering van gebruikersrechten

Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben de gebruikers de volgende rechten, die zij kunnen uitoefenen door een verzoek te sturen naar het volgende adres: contact@karioska.fr.

 • het recht van toegang: zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen, om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. In dat geval kan de website, alvorens dit recht uit te oefenen, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen, om de juistheid ervan te verifiëren. 
 • het recht van rectificatie: als de persoonsgegevens waarover de website beschikt onnauwkeurig zijn, kunnen zij vragen dat de informatie wordt bijgewerkt.
 • het recht op gegevenswissing: gebruikers kunnen vragen dat hun persoonsgegevens gewist worden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de website verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken overeenkomstig de veronderstellingen in de GDPR. 
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens overeenkomstig de veronderstellingen die in de GDPR staan.  
 • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen eisen dat de website hun de aan hen verstrekte persoonsgegevens geeft, zodat die op een nieuwe website kunnen worden overgebracht.

Evolutie van deze clausule

De website behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in deze clausule betreffende de bescherming van persoonsgegevens aan te brengen. Indien deze clausule inzake gegevensbescherming wordt gewijzigd, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op zijn website te publiceren. De website zal de gebruikers ook per e-mail op de hoogte brengen van de wijziging, ten minste 15 dagen voor de ingangsdatum. Indien de gebruiker het niet eens is met de nieuwe formulering van de clausule over de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid zijn account te verwijderen.

Bijlage : 

Intrekkingsformulier 

(in te vullen door de consument,

en per aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden toegezonden,

binnen een maximum van 14 dagen vanaf de datum van sluiting van het dienstverleningscontract)

Intrekkingsformulier

Ter attentie van :

Kajine

gevestigd te : 166 Rue du Ménil, 92600 Asnières-sur-Seine

telefoonnummer: 0765841773

e-mailadres: contact@karioska.fr

Hierbij deel ik u mede dat ik mij terugtrek uit het contract voor ....................., besteld op :  ………

Voor- en achternaam van de consument : ……………..

Consumentenadres : ……………..

Datum : ………………

Handtekening van de consument

Bijlage :

Consumentenwetboek

Artikel L. 217-4 De verkoper moet de goederen conform het contract leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat op het tijdstip van de levering bestaat.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L. 217-5 Het eigendom stemt overeen met het contract:

1° Of het geschikt is voor het doel dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, zo ja:

- als het overeenkomt met de beschrijving die de verkoper heeft gegeven en de eigenschappen heeft die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model;

- het heeft de eigenschappen die een koper gerechtvaardigd mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld, of geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst doel, dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L. 217-6 De verkoper is niet gebonden door de publieke verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger, indien vaststaat dat hij ze niet kende en ze ook niet rechtmatig kon kennen.

Artikel L. 217-7 Voor tweedehands verkochte goederen is deze termijn vastgesteld op zes maanden. De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of met het beweerde gebrek aan overeenstemming.

Artikel L. 217-8 De koper heeft het recht te eisen dat de goederen in overeenstemming zijn met het contract. Hij kan de conformiteit echter niet betwisten met een beroep op een gebrek waarvan hij op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was of niet onkundig kon zijn. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in materialen die hij zelf heeft geleverd.

Artikel L. 217-9 De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen, indien deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de waarde van de goederen of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht, tenzij dit onmogelijk is, verder te gaan volgens de methode die de koper niet gekozen heeft.

Artikel L. 217-10 Indien herstel en vervanging van de goederen onmogelijk zijn, kan de koper de goederen terugzenden en de prijs terug laten betalen, of de goederen behouden en een deel van de prijs terug laten betalen. Hij heeft dezelfde mogelijkheid: 1° Indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing in toepassing van artikel L. 217-9 niet kan worden uitgevoerd binnen een termijn van een maand na de klacht van de koper; 2° Of indien deze oplossing niet kan worden uitgevoerd zonder grote ongemakken voor de koper, gezien de aard van het goed en het gebruik dat hij ervan wenst te maken. De verkoop mag echter niet geannuleerd worden als het gebrek aan overeenstemming gering is.

Artikel L. 217-11 De toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 geschiedt zonder kosten voor de koper. Diezelfde bepalingen staan niet in de weg aan de toewijzing van schadevergoeding.

Artikel L. 217-12 De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L. 217-13 De bepalingen van deze afdeling ontnemen de koper niet het recht om de in de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vordering wegens remmende gebreken uit te oefenen, noch enige andere door de wet erkende vordering van contractuele of buitencontractuele aard.

Artikel L. 217-14 De regresvordering kan door de eindverkoper worden uitgeoefend tegen de opeenvolgende verkopers of tussenpersonen en de producent van het lichamelijke goed, volgens de beginselen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel L. 217-15 Onder handelsgarantie wordt verstaan elke contractuele verbintenis van een handelaar ten aanzien van de consument om de aankoopprijs terug te betalen, de goederen te vervangen of te herstellen of enige andere dienst te verlenen in verband met de goederen, naast zijn wettelijke verplichtingen om de conformiteit van de goederen te garanderen. 
De handelsgarantie maakt het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, waarvan de koper een exemplaar ontvangt. 
In de overeenkomst worden de inhoud van de garantie, de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging ervan, de prijs, de duur, het territoriale toepassingsgebied en de naam en het adres van de garant vermeld. 
Bovendien vermeldt het duidelijk en nauwkeurig dat de verkoper, onafhankelijk van de handelsgarantie, gebonden blijft door de wettelijke conformiteitsgarantie, genoemd in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-12, en die met betrekking tot gebreken aan het verkochte, onder de voorwaarden van de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek. 
De bepalingen van de artikelen L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 en L. 217-16, alsmede artikel 1641 en de eerste alinea van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek zijn volledig in het contract opgenomen. 
In geval van niet-naleving van deze bepalingen blijft de garantie geldig. De koper heeft het recht zich hierop te beroepen.

Artikel L. 217-16 Indien de koper de verkoper tijdens de duur van de hem verleende handelsgarantie bij de verwerving of de reparatie van een roerend goed verzoekt dit goed in het kader van de garantie te repareren, wordt de eventuele periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die bleef lopen.

Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek om actie van de koper of op de datum waarop de goederen in kwestie ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien de goederen ter beschikking worden gesteld na het verzoek om actie.

Burgerlijk Wetboek

Artikel 1641 De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.

Artikel 1648 Artikel 1642-1: "De vordering die voortvloeit uit remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. In het geval bedoeld in artikel 1642-1 moet de vordering op straffe van verval worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de gebreken of van het gebrek aan overeenstemming kan worden bevrijd".

fout: